Riešenia pre mestá a obce

Úzko spolupracujeme so samosprávami na rozumnom a modernom využití odpadu. Od samospráv odoberáme nerecyklovateľný odpad z dotrieďovacích liniek, dotriedený komunálny odpad, veľkokapacitný odpad z domácností, textil a podobne.
Najčastejšou, ale súčasne najmenej ekologickou formou znehodnotenia komunálneho odpadu býva skládkovanie. Najmenej ekologickou preto, lebo viac než polovica odpadu môže byť ďalej využitá. My v ecorec Slovensko ponúkame spoločensky a environmentálne prijateľné riešenie nakladania s odpadom a tým je jeho energetické zhodnotenie. Odpad spracovávame na odpadové palivá, ktoré sa ďalej používajú v cementárenských peciach spolu s tradičnými palivami. Tento technologický postup výroby cementu je bezodpadový a má viacero významných benefitov pre životné prostredie.

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept