Hierarchia odpadového hospodárstva Co-processing

Co-processing

Keď už odpad nemožno ďalej recyklovať, hierarchia odpadového hospodárstva indikuje, že co-processing (spolu-spracovanie) je spoločensky a ekologicky najzodpovednejší spôsob odpadového hospodárstva. Pri co-processingu môže byť odpad použitý ako náhrada paliva a aj ako surovina potrebná vo výrobnom procese pre zariadenia, akými sú cementárenské pece a ďalšie energeticky náročné priemyselné odvetvia. Pri co-processingu sa odpad úplne deštruuje, pričom sa opätovne využije jeho vložená energia a obsah minerálnych látok, čím sa chránia prírodné zdroje a znižujú emisie skleníkových plynov.

Významné kľúčové body týkajúce sa co-processingu 

Co-processing v cementárenských peciach

  • Co-processing v cementárenských peciach prebieha pri vysokých teplotách (nad 2500 stupňov Fahrenheita alebo 1370 stupňov Celzia) umožňuje úplnú tepelnú likvidáciu odpadu. 
  • Pri co-processingu v cementárenských peciach opätovne zhodnotená energia znižuje potrebu spaľovania fosílnych palív na zásobovanie pece. Obsah zhodnotených minerálnych látok je možné integrovať do cementu a znížiť tým objem pôvodných vstupných surovín potrebných pre výrobu cementu. Spoločne tak tento proces chráni prírodné zdroje a napomáha znižovať emisie CO2 v zariadení.
  • Pri co-processingu v cementárenských peciach jemný vápencový prach viaže na seba ťažké kovy vďaka čomu tieto látky nevstupujú do atmosféry formou emisií a sú bezpečne a úplne začlenené do výrobku.
  • Dlhá doba zotrvania odpadu v peci umožňuje úplné zničenie komplexných uhľovodíkov.
  • Co-processing v cementárenských peciach neprodukuje žiaden ďalší odpad.

Výhody co-processingu

  • Spoločnosti ‒ co-processing poskytuje istotu kompletnej tepelnej likvidácie odpadu, ako environmentálne prijateľná forma likvidácie odpadu prispieva k lepšej firemnej reputácii, pomáha zlepšiť vaše úsilie splniť požiadavky legislatívnych predpisov a nariadení.
  • Komunity ‒ co-processing znižuje množstvo surového odpadu odvážaného na skládku v okolí, chráni zdroje energie pre budúce generácie, vytvára pracovné miesta.
  • Životné prostredie ‒ co-processing znižuje množstvo používaných prírodných zdrojov, znižuje emisie CO2 v zariadeniach, ktoré používajú takto spracovaný odpad ako palivo, znižuje emisie metánu zo skládok, pomáha znížiť riziko znečistenia pôdy alebo vody vďaka nižšiemu objemu materiálu na skládkach.
Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept